תקנון – הענקת הטבה ללקוחות קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל

1. מבוא
• עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים בע"מ ח.פ. 512821968, הנה המפעילה של רשת אסתטיקה ד"ר לוינגר ומעניקת ההטבה.
• בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההטבות, תגברנה הוראות תקנון זה.
• "לקוחות קבוצת ד"ר לוינגר מדיקל" לצרכי תקנון זה הינם לקוחות רשת אסתטיקה ד"ר לוינגר.

2. ההטבות
• לקוח/ה המקבל שובר זה על סך 300 שקלים חדשים (הסכום כולל מע"מ) זכאי/ת לממש את השובר לטיפולים הקיימים ברשת, למעט הסרת שיער, הסרת קעקועים וניתוחים פלסטיים. למימוש בכל סניפי הרשת. המתנה אינה ניתנת לפיצול ומוקנית ללקוח/ה אחד/ת בלבד. כל לקוח זכאי לממש שובר אחד בלבד, בכפוף להצגת השובר וללא כפל מבצעים.

3. תקופת ההטבה ואופן מימושה
• ההטבה ניתנת למימוש עד ולא יאוחר מהיום הרשום על גבי השובר בכפוף להצגת השובר.
• תקופת מתן ההטבה הינה החל מיום 1.7.2023 והרשת רשאית להפסיקה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
• הטיפול יוענק בכפוף לאישור רופא מטעם הרשת.

4. שונות
• תקנון זה מגבש את מכלול תנאי ההטבה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי הרשת או מי מטעמה בקשר עם מבצע ההטבות, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
• הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את מבצע ההטבות כולו או חלקים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

אנו באסתטיקה ד"ר לוינגר, מזמינים אותך לפגישת אבחון וייעוץ ללא עלות!

דילוג לתוכן